Koch Chemie PSS Plast Star - Ošetření vnějších plastů bez silikonu (1000ml)

Čištění a ochrana exteriérových plastů.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
489 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: KCH-4173001
výrobce:Koch Chemie
cena bez DPH:404 Kč
cena vč. DPH:489 Kč
popis
parametry
soubory1
diskuze
Recenze
Bezpečnost

Ošetření vnějších plastů Koch Plast StarWebová prezentace výrobce

Popis přípravku: PLAST STAR bez silikonu je velmi dobrý prostředek na trvalé ošetřování umělých hmot. PLAST STAR bez silikonu čistí, ošetřuje a dlouhodobě konzervuje. Ošetřené díly získají hedvábně matný lesk. PLAST STAR bez silikonu zabraňuje přimrznutí dveřního a okenního těsnění.

Oblast použití: Pneumatiky, venkovní díly z umělé hmoty a gumy.

Použití: Pomocí aplikátoru nebo rozprašovače přípravek  stejnoměrně naneseme na vyčištěný suchý díl. V nutném případě vetřeme. Takto ošetřené plochy necháme dobře zaschnout a je-li to nutné ještě jednou postup opakujeme.

Pozor: Tato informace o přípravku má ryze vysvětlující poradenství a je nezávazná. Výrobce odmítá veškerá ručení. Před aplikací přípravek přezkoušejte na vhodnost použití.

 

Koch Chemie

KOCH CHEMIE Systém značení produktů


Systém produktů.

Koch‑Chemie je systémovým dodavatelem s perfektně sladěnými produkty. Na základě systému produktů se naše portfolio člení a třídí do jednotlivých skupin. Zjistěte nyní, jak funguje náš systém produktů.

Jak to funguje?

 

Objem1000 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP

GHS02 - hořlavé látky
Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
 


GHS07 - dráždivé látky
Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Látky v případě požití s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví, zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Směs obsahující látky ohrožující životní prostředí, zahrnující i látky toxické pro vodní organizmy.
 


Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H336: Může tpůsobit ospalost nebo závratě.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varovná prohlášení:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lékaře.
 • P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P403:+P223: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501: Odstraňte obsah a nádobu do autorizovaného zařízení na likvidaci odpadu.

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte na dobře větraném místě, mimo dosah zápalných zdrojů. Zákaz kouření, nevdechujte páry, nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím