Bad Boys Ultra Ceramic Coating UCC - Keramická ochrana laku (30ml)

Keramická ochrana laku s výdrží až na 3 roky.
Zobrazit více
0% (0 hodnocení)
1 999 Kč
Skladem
NANOSPEC /
klub
Zaregistrujte se a získejte výhody k nákupu!
ks
do košíku
katalogové číslo: BB6097
výrobce:Bad Boys by RRCustoms
cena bez DPH:1 652 Kč
cena vč. DPH:1 999 Kč
popis
parametry
soubory
diskuze
Recenze
Aplikace
Bezpečnost

RRCustoms Bad Boys
Ultra Ceramic Coating

Keramická ochrana laku s výdrží až 3 roky.

Účinný, odolný a velmi snadno aplikovatelný ochranný coating. Poskytuje dlouhotrvající zrcadlový lesk, chrání před vnějšími vlivy a agresivními chemikáliemi a zvyšuje hloubku barvy. Složení a použití obohacujících látek v něm dodává keramice fenomenální kluznost, díky níž coating vykazuje silné hydrofobní a samočisticí vlastnosti. Vyplňuje drobné nedokonalosti a dodává povrchu mimořádný skelný efekt.

S jednou vrstvou vydrží keramika až 2 roky, se dvěma vrstvami až 3 roky ochrany laku proti vyblednutí a oxidaci.

Jak připravit lak?

Lak dokonale umyjte, dekontaminujte (odstranění asfaltu, polétavé rzi atd.). Před nanesením keramiky lak odmastěte, použijte čistič laku Bad Boys Panel Wipe.

Chcete-li si hydrofobního účinku a ostatních vlastností keramického povlaku užívat déle, vyplatí se dodržovat pravidla důkladného mytí alespoň 1x do měsíce. Nezapomínejte mýt vůz ručně, metodou dvou kbelíků a za použití silnějšího (kyselého) autošamponu. Pro přiživení keramické ochrany doporučujeme po každém umytí lak "osvěžit" naším keramickým detailer Bad Boys CERAMIC Quick Detailer.

Výhody:

 • Ohromující lesk.
 • Výborná odlonost a živostnost.
 • Ochrana laku.

Podrobný návod a doporučení k aplikaci najdete v záložce "APLIKACE.

Objem: 30 ml


RR Customs - společnost působící v automobilovém průmyslu již od roku 2001. Od svého založení se společnost zaměřuje na služby, zejména na detailing, polepy automobilů a stavbu vozů na zakázku. Za uplynulých 18 let jsme získali mnoho zkušeností.
Značka RR Customs si našla své postavení v automobilové komunitě.

Quality & Style

Objem100 ml
Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal Přidat recenzi

Příprava laku:

 • Nejprve vůz důkladně umyjte.
 • Jako další krok doporučujeme provést dekontaminaci laku (zbavit jej od polétavé rzi, asfaltu a pod.).
 • Nezapoměňte na mechanickou dekontaminaci pomcí claye.
 • Následně vůz ještě jednou umyjte a usušte.
 • Před aplikací důkladně odmastěte povrch laku přípravkem Bad Boys Panel Wipe (nejlépe dvakrát).

Jak keramiku aplikovat?

 • Pomocí čistého a suchého aplikátoru naneste malé množství Ultra Coatingu a křížovým pohybem rozetřete přípravek po povrchu.
 • V závislosti na teplotě počkejte asi 30-60 sekund a přebytečný nátěr odstraňte vhodnou mikrovláknovou utěrkou (nátěr se rychle spojuje s povrchem laku, takže bude potřeba několik dalších mikrovláknových utěrek).
 • Dalším mikrovláknem vyleštěte povrch, dokud nebude povrch lesklý a bez šmouh (pomůže vám inspekční svítilna).

Doporučení:

 • Po dokončení aplikace nechte vůz v optimálním teplotním prostředí (ne méně než + 10 °C) po dobu 24 hodin, aby se povlak lépe ,,spojil'' s povrchem laku.
 • Keramiku nanášejte na chladný a suchý povrch laku, v místnosti se stálými termodynamickými podmínkami bez slunečního záření.
 • Nezapomeňte na dobré osvětlení.
 • Druhou vrstvu nanášejte po 10 ~ 12 hodinách od nanesení první vrstvy nebo po vytvrdnutí infračervenou lampou.

Na co byste neměli zapomenout:

 • V prvních 24 hodinách po aplikaci se vyhněte kontaktu s vodou.
 • Chraňte vůz před škodlivými vnějšími vlivy po dobu prvního týdne po aplikaci, dokud povlak plně nevytvrdne.
 • V průběhu vytvrzování laku se o vůz starejte a za každou cenu zabraňte hromadění nečistot na laku. (Ponechání silných nečistot na povrchu zabrání správnému vytvrzení coatingu. Bezpečné mytí je pro čerstvý nátěr mnohem méně škodlivé než ponechání nahromaděných nečistot na něm).
 • Vždy se ujistěte, že je povrch chladný na dotek a pracovní plocha je bez slunečního záření a poryvů větru.
 • Skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém a chladném místě, zabraňte mrazu a přehřátí.
 • Vždy používejte vhodný ochranný oděv.

Upozornění:

 • Nedostatečně vytvrzený coating v žádném případě neomývejte.
 • Nenanášejte keramiku na vlhký nebo zahřátý povrch a v místnosti s teplotou nižší než + 10 °C.
 • Nepoužívejte coating na horkém povrchu nebo na přímém slunečním světle.

Klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP


  GHS02 - hořlavé látky
  Směs obsahující nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.
   


  GHS07 - dráždivé látky
  Směs obsahující jiné látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako podráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.


  GHS05 - korozivní a žíravé látky
  Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.
   


  Signální slova: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H226: Hořlavá kapalina a páry.
  • H302: Zdraví škodlivý při požití.
  • H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  • H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Varovná prohlášení:

  • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
  • P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P405: Skladujte uzamčené.
  • P501: Odstraňte obsah/obal …

  Pro základní funkce, příjemné nakupování, analytické účely a případně i pro reklamní účely využíváme soubory cookies.

  Souhlasím
  Nastavení
  Nesouhlasím